........attendi qualche secondo.

#adessonews solo agevolazioni personali e aziendali.

per le ricerche su Google, inserisci prima delle parole di ricerca:

#adessonews

Siamo operativi in tutta Italia

 

REGULAMENT 7 09/12/2013 #adessonews


REGULAMENT 7 09/12/2013 REGULAMENT nr. 7 din 9 decembrie 2013
pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9 decembrie 2013,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

  Articolul I

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29 noiembrie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul regulament.

  Articolul II

  Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.
  Preşedintele Autorităţii
  de Supraveghere Financiară,
  Dan Radu Ruşanu
  Bucureşti, 9 decembrie 2013.
  Nr. 7.

  Anexa 1

  ——-
  (Anexa Nr. 1 la Regulamentul nr. 27/2010)
  —————————————–

  Nr. …/Data ……….
  Către
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE
  DIRECŢIA AUTORIZARE-SUPRAVEGHERE ENTITĂŢI REGLEMENTATE
  Vă transmitem ataşat Anexa nr. ….. (şi nr. …..) la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare – Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM şi/sau Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM*1), în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal; lista angajaţilor desemnaţi pentru utilizarea SIR@CNVM şi SSER@CNVM şi datele de identificare ale persoanei desemnate pentru a ridica de la Autoritatea de Supraveghere Financiară plicul conţinând contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă.
  Semnatar,
  …………
  —–
  *1) Entităţile raportoare care au obligaţia să transmită raportări atât prin SIR@CNVM, cât şi prin SSER@CNVM vor transmite atât convenţia prevăzută în anexa nr. 2, cât şi pe cea prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.

  Anexa 2

  ——-
  (Anexa Nr. 2 la Regulamentul nr. 27/2010)
  —————————————–
  CONVENŢIE
  pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM nr.
  …./….., în conformitate cu Regulamentul Comisiei
  Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010
  privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin
  Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010
  Între:
  – Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin …………………………………………………, şef departament, coordonator al Direcţiei autorizare-supraveghere entităţi reglementate şi al Direcţiei supraveghere tranzacţii şi emitenţi, în calitate de destinatar,
  şi
  ……………………………., cu sediul în ……………………………., cod fiscal …………………….., reprezentată prin ………………………., în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:

  Articolul 1

  Destinatarul pune pe pagina web proprie, la dispoziţia entităţii raportoare, aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul internetului, la aplicaţia instalată pe serverul destinatarului.

  Articolul 2

  Destinatarul are următoarele obligaţii:
  a) să predea entităţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, prin care acesta din urmă, utilizând aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicaţia instalată pe serverul existent la destinatar; … 
  b) să păstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă, cu excepţiile prevăzute de lege; … 
  c) să asigure de urgenţă modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) la solicitarea entităţii raportoare. … 

  Articolul 3

  Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi.

  Articolul 4

  (1) Entitatea raportoare are următoarele obligaţii: … 
  a) să păstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolă); … 
  b) să utilizeze contul de acces (numele de utilizator şi parola) în conformitate cu manualul de utilizare, disponibil pe website-ul destinatarului; … 
  c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei-client ca, după primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entităţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, să schimbe parola; … 
  d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoştinţă de faptul că datele aferente contului de acces (nume de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate; … 
  e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită comunicarea aplicaţiei “Raportări Piaţa Capital Client” cu componenta de tip “server” din cadrul “SSER@CNVM”; … 
  f) să supravegheze şi să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (Regulamentul), inclusiv cele ale prezentei convenţii. … 
  (2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare. … 

  Articolul 5

  Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage după sine răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform legii.

  Articolul 6

  Prevederile prezentei convenţii se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.
  Încheiată astăzi, ……………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

       
    Destinatar, Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin şef departament, …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direcţia tehnologia informaţiei …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entitate raportoare, …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin reprezentantul legal, ……….. …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Anexa 3

  ——-
  (Anexa Nr. 3 la Regulamentul nr. 27/2010)
  —————————————–
  CONVENŢIE
  pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM nr.
  …./……, în conformitate cu Regulamentul Comisiei
  Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010
  privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin
  Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010
  Între:
  – Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin ………………………………, şef departament, coordonator al Direcţiei autorizare-supraveghere entităţi reglementate şi al Direcţiei supraveghere tranzacţii şi emitenţi, în calitate de destinatar,
  şi
  …………………………………, cu sediul în ……………………, cod fiscal …………………………….., reprezentată prin ……………………., în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:

  Articolul 1

  Destinatarul va posta pe pagina web proprie, la dispoziţia entităţii raportoare, adresa de internet a sistemului de raportare electronică “SIR@CNVM”, prin intermediul căruia entitatea raportoare se conectează la acesta.

  Articolul 2

  Destinatarul are următoarele obligaţii:
  a) să predea entităţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, prin care acesta din urmă accesează sistemul de raportare electronică “SIR@CNVM”; … 
  b) să păstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă, cu excepţiile prevăzute de lege; … 
  c) să asigure de urgenţă modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) la solicitarea entităţii raportoare. … 

  Articolul 3

  Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi.

  Articolul 4

  Entitatea raportoare are următoarele obligaţii:
  a) să păstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolă); … 
  b) să utilizeze contul de acces (nume de utilizator şi parolă) numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, disponibile prin intermediul Sistemului de raportare electronică “SIR@CNVM”; … 
  c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei ca după primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entităţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, să schimbe parola; … 
  d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoştinţă de faptul că datele aferente contului de acces (numele de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate; … 
  e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită accesarea locaţiei destinate “SIR@CNVM” prin browser-ul de internet folosit de entitatea raportoare; … 
  f) la transmiterea rapoartelor, entităţile raportoare au obligaţia să se asigure că toate câmpurile din cadrul secţiunii “Încărcare” a SIR@CNVM (de exemplu: periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşate. În cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, ale căror rapoarte în format “pdf” vor fi publicate pe site-ul destinatarului, rapoartele se transmit după cum urmează: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secţiunii “Excepţionale” din cadrul secţiunii “Încărcare”, elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secţiunii “Anuale”, cele trimestriale în cadrul secţiunii “Trimestriale”, iar cele semestriale în cadrul secţiunii “Semestriale”; … 
  g) să supravegheze şi să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (Regulamentul), inclusiv cele ale prezentei convenţii. … 

  Articolul 5

  (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicaţia generează mesajul “Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidenţiat în secţiunea “Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau destinatarul nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare. … 
  (2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare. … 
  (3) Rapoartele transmise de entităţile raportoare (emitenţi) prin SIR@CNVM şi publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificări, respectiva informaţie ar trebui să precizeze informaţia pe care o modifică şi să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum. … 

  Articolul 6

  Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform legii.

  Articolul 7

  Prevederile prezentei convenţii se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.
  Încheiată astăzi, …………………., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

       
    Destinatar, Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin şef departament, …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direcţia tehnologia informaţiei …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entitate raportoare, …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin reprezentantul legal, ……….. …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ——-

  Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

  “https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G33CJ4OK77Z1G71B45ZO02I1JGQ”

  Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza. SITE: the best of the best ⭐⭐⭐⭐⭐

  Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

  La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo. Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

  #adessonews

  #adessonews

  #adessonews

   

  Richiedi info
  1
  Richiedi informazioni
  Ciao Posso aiutarti?
  Per qualsiasi informazione:
  Inserisci il tuo nominativo e una descrizione sintetica dell'agevolazione o finanziamento richiesto.
  Riceverai in tempi celeri una risposta.